Ochrona środowiska podczas budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom Jedlińsk - Jędrzejów

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Jako pozytywne skutki oddziaływania na środowisko podczas budowy określone zostały takie efekty jak poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu podróży i zwiększenie płynności przejazdu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpień mniejszych awarii. Bardzo pozytywną kwestią jest też zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych w postaci hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okolicznych miejscowościach. Do tego istotne jest uporządkowanie systemu odwodnienia drogi oraz zabezpieczenie wód powierzchniowych i podziemnych przez zanieczyszczeniami. Podczas projektowania istotne dla inwestycji było to, aby mieć na uwadze eliminację zagrożenia wtargnięcia zwierząt na drogę, a także zapewnienie bezpiecznych przejść dla nich. Negatywne oddziaływania to nic innego jak krótkotrwałe uciążliwości związane z etapami realizacji inwestycji, czyli hałas, drgania, emisja zanieczyszczeń, powstawanie odpadów, a także utrudnienia komunikacyjne. Negatywną i nieuniknioną zmianą będzie zmniejszenie powierzchni terenów aktywnych biologicznie poprzez usunięcie roślinności i gleby z terenów objętych budową. Konieczne również będzie wyburzenie niektórych budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz przesunięcie kapliczek i krzyży poza pas drogowy.


Przewidziane środki łagodzące

Aby złagodzić negatywny wpływ na środowisko, zostały podjęte odpowiednie kroki obejmujące ochronę gleb poprzez nasadzenie zieleni izolacyjnej. Aby ochronić środowisko wodne zaplanowano i zaprojektowano wykopanie systemu odwodnienia powierzchni szczelnej drogi i przebudowę już istniejących przepustów. Aby wzmocnić ochronę przed hałasem zaprojektowano ekrany akustyczne o wysokości 4-7 metrów, które będą zamontowane w odpowiednich miejscach. Aby zapewnić ochronę siedlisk zaproponowano zorganizowanie nadzoru przyrodniczego, dzięki któremu będzie kontrolowany wpływ prac na stan siedlisk będących przedmiotem ochrony. Aby ochronić populację zwierząt, zaproponowane zostały przejścia dla dużych, średnich i małych zwierząt, zarówno pod, jak i nad drogą. Dzięki temu zostaną zachowane spójne korytarze migracyjne, ograniczając negatywny wpływ na liczebność populacji mogących zasiedlać tereny niedaleko inwestycji.